blijf op de hoogte!

blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 17 september 2023.

1. Algemeen

1.1. Droomplekken.nl bezit en exploiteert diverse websites waaronder www.droomplekken.nl en de internationale versie www.amazingplaces.com (hierna te noemen ‘Website’). Droomplekken.nl is geregistreerd bij het Handelsregister te Utrecht onder nummer 30267253 en is gevestigd te Utrecht aan de Cornelis Mertenssstraat 7, (3553 JM) Utrecht. Het correspondentieadres is identiek aan het vestigingsadres.

1.2. Het e-mailadres van Droomplekken.nl is info@droomplekken.nl.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Website bestaat uit:

 • Een algemeen toegankelijk gedeelte dat toegankelijk is voor alle bezoekers van de Website;
 • Een afgeschermd gedeelte waarvoor je een profiel aanmaakt door te registreren. Met een inlog verkrijg je een ‘mijn profiel’-pagina en kun je bijvoorbeeld Bijdragen aan de content van de Website. Onder Bijdragen verstaan we zelfgemaakte foto’s, zelf opgenomen video’s en zelfgeschreven teksten (hierna te noemen ‘Bijdragen’). Dit afgeschermde gedeelte is alleen toegankelijk is voor bezoekers die zich geregistreerd hebben.

2.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van (inclusief het registreren op) de Websites (hierna te noemen ‘Gebruikers’), alle toegankelijke inhoud en gegevens op de Website, en alle overige betrekkingen tussen de Gebruikers en Website;

2.3. Website aanvaardt afwijkende voorwaarden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgesteld.

3. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

3.1. Website heeft het recht te allen tijde de Website of de inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Website is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Gebruiker als gevolg van enige wijziging zoals hierboven gesteld.

3.2. Website heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bovenaan deze Voorwaarden tref je de datum van wijziging van deze Voorwaarden. Wij adviseren dan ook om periodiek na te gaan of er wijzigingen zijn geweest.

3.3. Voor (geregistreerde) Gebruikers gelden de gewijzigde Voorwaarden met onmiddellijke ingang. Website zal Gebruikers proactief informeren indien de Voorwaarden gewijzigd zijn.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Website en de inhoud en gegevens op de Website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.

4.2. Website kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor direct of indirect geleden schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het raadplegen van of door het gebruik maken van de Website, of de (on)bereikbaarheid van de Website.

4.3. Website kan er niet voor instaan dat de op de Website geplaatste inhoud en gegevens geschikt is voor het doel waarvoor je als Gebruiker van de Website de inhoud en gegevens raadpleegt.

4.4. Website houdt zich het recht voor om geregeld, en indien nodig met onmiddellijke ingang, de gegevens en inhoud van de Website aan te vullen en aan te passen, zonder enige kennisgeving.

4.5. Website verwijst geregeld naar websites van derde partijen en de inhoud van deze website van derde partijen kan ook geïntegreerd zijn in de Website. De informatie die Website hiervoor gebruikt is afkomstig van de derde partijen en wordt niet door Website gecontroleerd. Website kan niet in staan voor noch aansprakelijk gesteld worden voor:

 • de geplaatste inhoud en gegevens van deze websites op de Website;
 • de geplaatste inhoud en gegevens op deze websites;
 • de geschiktheid van deze websites voor het doel waarvoor je als bezoeker de inhoud en gegevens wilt raadplegen;
 • de wijze waarop deze websites omgaan met (persoons)gegevens.

Website toont advertenties van derden. De inhoud van deze advertenties wordt niet door Website bepaald of gecontroleerd. Website is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze advertenties.

De Privacy Verklaring en het Cookie Beleid van Website is niet van toepassing op de websites van derden waar wij naar toe linken en Website aanvaart geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het privacy beleid en/of cookie beleid van deze externe websites.

5. Gebruiksvoorschriften

5.1. Website adviseert bij het gebruik maken van een profiel om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen zoals het communiceren van de inlog gegevens.

5.2. Het is een Gebruiker niet toegestaan om via Website:

 • Schadelijke programmatuur zoals virussen of Trojaanse paarden te verspreiden;
 • Onbevoegd toegang te verschaffen tot de profielen van andere bezoekers of het systeem van Website;
 • Zich grievend of beledigend uit te laten over andere bezoekers;
 • Met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
 • Producten of diensten te verkopen of aan te prijzen, commerciële boodschappen te plaatsen of websites van derden aan te prijzen zonder dat daar schriftelijke toestemming door Website is voor gegeven;
 • Pornografisch of (anderszins) aanstootgevend materiaal te verspreiden.

5.3. Indien je als Gebruiker meent dat het handelen van een of meerdere bezoekers in strijd is met dit artikel, kun je Website hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@droomplekken.nl.

5.4. Website heeft het recht om nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van een of meerdere specifieke Gebruikers, indien wij oordelen dat er indicaties zijn dat een Gebruiker in strijd handelt met dit artikel.

5.5. Indien Website van oordeel is dat een of meerdere Gebruikers in strijd handelen met dit artikel, of andere bepalingen in deze Voorwaarden, hebben we het recht om maatregelen te treffen. Maatregelen die we mogelijk kunnen treffen zijn:

 • Het verwijderen van de Bijdragen van de Gebruiker;
 • Het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang voor een Gebruiker;
 • Het (tijdelijk) beëindigen van de registratie op Website en daarmee het profiel verwijderen van de Gebruiker van de Website;
 • Het verhalen van eventuele geleden schade en kosten op een Gebruiker die het gevolg zijn van de schending van de Voorwaarden (inclusief kosten van (buiten)gerechtelijke procedures).

5.6. Website is niet aansprakelijk voor enige geleden schade of kosten die een Gebruiker lijdt of maakt naar aanleiding van bovenstaande getroffen maatregelen.

5.7. Website zal via e-mail geregistreerde Gebruikers informeren over wijzigingen aan de Website die hen direct betreft. De ontvanger van een e-mail kan zich altijd direct afmelden voor dergelijke service berichten via de afmeldlink onderaan de e-mailcommunicatie.

6. Bijdragen van Gebruikers

Als Gebruiker is het mogelijk Bijdragen te leveren aan Website.

6.1. De auteursrechten van alle Bijdragen aan Website blijven bij de Gebruiker.

6.2. De Gebruiker verleent aan Website door het leveren van zijn/haar Bijdragen een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de Bijdragen, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook, via alle huidige en toekomstige technische middelen.

6.3. De Gebruiker verklaart de Bijdragen als zelfstandige natuurlijke persoon te hebben vervaardigd en aan Website te leveren. Indien de Gebruiker de Bijdragen niet zelf heeft vervaardigd dan zorgt de Gebruiker ervoor dat de Bijdragen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals auteursrechten.

6.4. De Gebruiker staat garant dat de Bijdragen geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot privacy recht en intellectueel eigendomsrechten, zoals auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. De gebruiker vrijwaart Website tegen elke aanspraak van derden en zal alle eventuele schade vergoeden die Website dientengevolge lijdt.

6.5. De Gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Bijdragen geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. Website accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige zodanige inbreuk.

6.6. Website accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de Gebruiker zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de Gebruiker beschikbaar gestelde Bijdragen.

6.7. Website accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele tijdens het voorbereiden of vervaardigen van de Bijdragen door Gebruikers of door anderen geleden schade. Gebruiker verklaart zelf tegen dergelijke schade verzekerd te zijn.

6.8. Gebruiker stelt alleen Bijdragen beschikbaar die op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan Website om dit te bepalen.

6.9. Website zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van de Bijdragen de naam van de Gebruiker te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de Gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.

6.10. Gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.

6.11. Website is niet verplicht om Bijdragen te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.

6.12. Website heeft het recht, tenzij anders overeengekomen met de Gebruiker, om Bijdragen in te korten en/of aan te passen.

6.13. Website heeft het recht, tenzij anders overeengekomen met de Gebruiker, om Bijdragen te publiceren op de Website en al haar sociale mediakanalen, waaronder de facebook fanpage Droomplekken.nl, facebook fanpage Zo Mooi is Nederland en de facebook fanpage AmazingPlaces.com.

6.14. Website zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de Gebruiker. Website zal deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de Privacy Verklaring van Website.

7. Copyright

7.1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het format en de inhoud (en de daarin opgenomen teksten, afbeeldingen, geluiden, of andere informatie) zoals opgenomen op de Website en sociale mediakanalen van Website behoren aan Website toe, mits er bij de tekst of multimedia anders staat vermeld. In dat geval, behoren deze rechten van de teksten en/of multimedia aan desbetreffende maker toe.

7.2. Website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Gebruikers mogen de Website en de inhoud en gegevens raadplegen en kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Website is het onder meer niet toegestaan om de inhoud en gegevens, of onderdelen ervan, te hergebruiken of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

7.3. Website heeft het recht, maar niet de plicht, om toegang tot informatie te onthouden of informatie van de Website te verwijderen, indien Website oordeelt dat er sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

7.4. Gebruikers mogen op door hen beheerde website(s) een link opnemen naar Website.

8. Slotbepalingen

8.1. Website is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op de Website verzameld worden en verwijst hiervoor naar de Privacy Verklaring en het Cookie Beleid.

8.2. Indien een gedeelte van deze Voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft het overblijvende gedeelte van de Voorwaarden onverminderd van kracht. Website zal het ongeldige gedeelte verwijderen en/of vervangen met geldige bepalingen.

8.3. Website mag haar rechten en plichten uit de relatie tussen (geregistreerde) Gebruikers en Website overdragen aan derden, zonder daar voorafgaand (schriftelijk) toestemming daartoe te vragen.

8.4. Website heeft het recht derden in te schakelen bij het aanbieden van (de diensten via) de Website.

8.5. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder inbegrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar worden beoordeeld, dan zal deze worden vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die het dichts ligt bij de oorspronkelijk bedoeling en alle overige bepalingen zullen in stand blijven.

blijf op de hoogte!

blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief